Ја посетивме фирмата за преработка на зрнести произвори „Слога“. Модернизацијата на производството и преработката во овој сектор е неопходна. Само на тој начин ќе имаме поквалитетно и поголемо производство.

Се обврзуваме дека како идна влада ќе ги помагаме сите бизниси, особено оние кои се поврзани и го помагаат земјоделството.