Беше претставен и ГЕФ проектот: „Постигнување заштита на биолошката разновидност преку создавање и ефикасно управување со заштитените подрачја и интегрирање на биолошката разновидност во планирањето на намената на земјиштето”.

На научната расправа присуствуваа градоначалници на општините кои гравитираат кон ова подрачје, на меѓународната заедница и на невладини организации и медиуми.