Од 2006 година до ден денес, во анализата на http://www.tradeeconomics.com/  сите индикатори за македонската економија се:

– постојани и стабилни

– бележат континуиран раст

Во предвид се земаат: БДП, раст на вработеноста, намалувањето на невработеноста, ценовните индекси, банкарските услуги, инфраструктурата, раст на производството, извозот и увозот, стабилноста на валутата, работната сила, како и услугите.