да напишат што е можно пократок текст што ќе ги содржи поимите “религија”, “секс” и “тајна”. Сите пишувале, но само еден текст добил 10. Текстот гласел: “О, боже, трудна сум. Само кога би знаела од кого.”