За изработка на документот е одговорен д.о.о.е.л. Нимаер-Струга д.е. Скопје, а го донесува Советот на општина Берово. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти: влијание врз подземните и површинските води, влијание врз почвата, влијание од генерирање на комунален и градежен отпад, влијание врз биодиверзитетот, влијание врз амбиенталниот воздух и влијание од несреќи и хаварии.