Според податоците на Државниот завод за статистика, во мај 2015 година, во споредба со мај 2014 година, во трговијата на мало со храна, пијалаци и тутун номинално прометот е зголемен за 9.4%, а реалниот раст изнесува 8.2%.

Во трговијата на мало со непрехранбени продукти, освен гориво номиналниот раст е 9.9%, а реалниот 4.8%.