Основното училиште „Фаик Коница“ во Зајас отвора јавна набавка за дрва за греење од мегаломанска сума.

Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ е 438.252.000,00 денари.

Име на носителот на набавката е Друштво за транспорт, производство, угостителство, услуги и трговија КОСТА-КОМЕРЦ 1 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево.

Колку дрва се потребни за училиште во време на онлајн настава? Ова прашање, сумата за дрва и податоците од документацијата ја прават набавката сомнителна.