Прашање: “Колку држави има Европа?” Одговор: “Три”. Прашање: “А кои три?” Одговор: “Европска унија, кандидати за Европску унија и Македонија.”