– Кога ќе го фрли пикавецот во река станува за да го изгаси со нога.