Општина Кисела Вода додели нови 55 ваучери за новороденчиња, од кои 28 за женски и 27 за машки деца.

Локалната самоуправа еднократната парична помош, која е во висина од 6 000 денари, ја доделува на семејствата кои имаат принова и се со адреса на живеење на нејзината територија.

Од општината соопштија дека заинтересираните за добивање на оваа помош потребно е да поднесат барање и со него да достават на увид важечки лични карти или други исправи за лична идентификација, извод од матична книга на родените за новороденчето и фотокопија од трансакциска сметка. Рокот за поднесување на барањата е 90 дена од моментот на раѓање на детето.

 

извор: Makfax