– Македонска Каменица е пилот-општина од нашата држава во проектот. Според физибилити студијата, имплементацијата на широкопојасниот интернет на нашето подрачје ќе биде по принципот јавно-приватно партнерство, изјави градоначалникот Дарко Митевски.

Освен Република Македонија во проектот за воведување на широкопојасниот интернет се вклучени уште осум европски држави.