– Градникот – ги поттиснува големите, ги подига малите и масата ја држи на купче.