Претседателот на САД, Џозеф Бајден согласно неговите овластувања издаде наредба со која се блокираат сите имоти кои се во владение или контрола на кое било лице од Соединетите држави одговорно или соучесник, директно или индиректно вклучено во активности или политики што го загрозуваат мирот, безбедноста, стабилноста или територијалниот интегритет на која било област или држава на Западен Балкан, се вели во текстот од наредбата на американскиот претседател.

Наредбата важи за оние кои американските власти сметаат дека ги поткопуваат демократските процеси или институции на Западен Балкан.

Наредбата се однесува како што стои во текстот за лица кои што го попречуват или загрозуваат спроведувањето, каква било регионална безбедност, мир, соработка или договор или рамка за меѓусебно признавање или механизам за отчетност поврзан со Западен Балкан, вклучувајќи го и Договорот од Преспа од 2018 година; Охридскиот рамковен договор од 2001 година; Резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации 1244; Дејтонскиот договор; или Заклучоците на Конференцискиот совет за спроведување на мирот одржан во Лондон во декември 1995 година и сите други механизми кои произлегоа од овие договори.

Наредбата на Бајден е насочена и кон сите оние вклучени на било кој начин во коруптивни активности во регионот вклучително и корупција од страна на, во име на, или на друг начин поврзана со влада на Западен Балкан, како што се злоупотреба на јавни средства, експропријација на приватни средства за лична корист или политички цели или мито, се вели во наредбата на претседателот Бајден.

Наредата која е потпишана лично од претседателот на САД е јасна порака за заложбите на оваа админстрација во Вашингтон да ги порази сите структири во регионот кои и понатаму активно работат на планот на неговата стабилизација и неговото интегрирање во евроатланксото семејство.

Декретот за санкции прво го донесе тогашниот претседател на САД, Џорџ Буш, во 2001 година и оттогаш санкциите редовно се продолжуваат.

Пораката ја пренесуваме на македонски јазик со цел да овозможиме да биде прочитана, особено од засегнатите или оние кои на било кој начин планирале да бидат дел од стуркурите дефинирани во оваа наредба.

Интегралниот текст на наредбата е на овој линк

Од овластувањата што ми се дадени како Претседател според Уставот и законите на Соединетите Американски Држави, вклучително и Меѓународниот закон за вонредни економски сили (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), Националниот закон за вонредни состојби (50 U.S.C. 1601 et seq.) (NEA), section 212(f) од Законот за имиграција и националност од 1952 година 8 U.S.C. 1182(f)) и дел 301 од наслов 3, Кодекс на Соединетите држави,

Јас, Џозеф Р. Бајден Јуниор, претседател на Соединетите Американски Држави, го проширувам опсегот на националната вонредна состојба прогласена во Извршната наредба 13219 од 26 јуни 2001 година (Блокирање на имотот на лицата кои ги загрозуваат меѓународните напори за стабилизација на Западен Балкан) , изменето и дополнето со Извршниот налог 13304 од 28 мај 2003 година (Престанок на вонредни состојби во врска со Југославија и измена на Извршниот налог 13219 од 26 јуни 2001 година), со кој се утврдува дека состојбата на територијата на поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Република Албанија (Западен Балкан), во текот на изминатите две децении, вклучително и поткопување на повоените договори и институции по распадот на поранешната Социјалистичка Федерална Република Југославија, како и раширената корупција во рамките на различните влади и институции во Западен Балканот, го спречува напредокот кон ефективно и демократско управување и целосна интеграција во трансатлантските институции, и со тоа претставува необична и извонредна закана за националната безбедност и надворешната политика на Соединетите држави.

Според тоа, наредувам:

Дел 1. (а) Целокупниот имот и интереси на имот што се наоѓаат во Соединетите држави, кои во понатамошниот текст влегуваат во рамките на Соединетите држави или што се или во натамошниот текст се во владение или контрола на кое било лице од Соединетите држави на следниве лица се блокирани и не може да биде пренесено, платено, извезено, повлечено или на друг начин да се постапува со: секое лице определено од Секретарот на Министерството за финансии, во консултација со Државниот секретар:

(i) да бидат одговорни или соучесници во, или директно или индиректно вклучени во активности или политики што го загрозуваат мирот, безбедноста, стабилноста или територијалниот интегритет на која било област или држава на Западен Балкан;

(ii) да бидат одговорни или соучесници во, или директно или индиректно вклучени во активности или политики што ги поткопуваат демократските процеси или институции на Западен Балкан;

(iii) да бидат одговорни или соучесници во, или директно или индиректно вклучени во кршење или дело што го попречува или загрозува спроведувањето, каква било регионална безбедност, мир, соработка или договор или рамка за меѓусебно признавање или механизам за отчетност поврзан со Западен Балкан, вклучувајќи го и Договорот од Преспа од 2018 година; Охридскиот рамковен договор од 2001 година; Резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации 1244; Дејтонскиот договор; или Заклучоците на Конференцискиот совет за спроведување на мирот одржан во Лондон во декември 1995 година, вклучувајќи ги и одлуките или заклучоците на високиот претставник, Советот за спроведување на мирот или неговиот управен одбор; или Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија или, во однос на поранешна Југославија, Меѓународниот механизам за остатоци за кривични трибунали;

(iv) да бидат одговорни или соучесници во, или директно или индиректно вклучени во сериозно кршење на човековите права на Западен Балкан;

(v) да биде одговорен за или да учествува во, или директно или индиректно да учествува во, корупција поврзана со Западен Балкан, вклучително и корупција од страна на, во име на, или на друг начин поврзана со влада на Западен Балкан, или сегашeн или поранешен владин службеник на кое било ниво на власт во Западен Балкан, како што се злоупотреба на јавни средства, експропријација на приватни средства за лична корист или политички цели или мито;

(vi) да имаат материјално асистирана, спонзорирана или обезбедена финансиска, материјална или технолошка поддршка или стоки или услуги на или за поддршка на кое било лице чиј имот и интереси во имот се блокирани согласно оваа наредба; или

(vii) да биде во сопственост или контролирање од страна, или да се дејствувало или се претпоставувало дека дејствувало за или во име на, директно или индиректно, на секое лице чиј имот и интереси во сопственост се блокирани според оваа наредба.

(б) Забраните во потсекцијата (а) на овој дел се применуваат освен во обемот предвиден со статутите, или во прописите, наредбите, директивите или лиценците што можат да бидат издадени во согласност со оваа наредба, и без оглед на склучениот договор или која било лиценца или дозвола дадена пред датумот на оваа наредба.

Дел. 2. Забраните во делот 1 од оваа наредба вклучуваат:

(а) давање на каков било придонес или обезбедување средства, добра или услуги од, за или во корист на кое било лице чиј имот и интереси во имот се блокирани според оваа наредба; и

(б) приемот на кој било придонес или обезбедување средства, стоки или услуги од кое било такво лице.

 

Дел. 3. Со ова утврдувам дека дарувањето донации за видовите написи наведени во делот 203 (б) (2) од IEEPA (50 USC 1702 (b) (2)) од, за или во корист на кое било лице чие имотот и интересите на имотот се блокирани во согласност со делот 1 (а) од оваа наредба сериозно ќе ја нарушат мојата способност да се справам со националната вонредна состојба прогласена со Извршниот налог 13219, изменет и со Извршниот налог 13304, и проширен во овој редослед, и со ова забранувајќи такви донации предвидени во делот 1 од оваа наредба.

 

Дел. 4. (а) Неограничениот влез на имигранти и неимигранти во Соединетите Држави на неграѓани, утврден дека исполнува еден или повеќе критериуми од делот л (а) од оваа наредба, би бил штетен за интересите на Соединетите држави, а влегувањето на таквите лица во Соединетите држави, како имигранти или неимигранти, се суспендираат, освен кога државниот секретар или секретарот за домашна безбедност, соодветно, утврди дека влезот на лицето не е во спротивност со интересите на Соединетите држави, вклучително и кога државниот секретар или секретар за домашна безбедност, како што е соодветно, така утврди, врз основа на препорака на јавниот обвинител, дека влезот на лицето дополнително ќе  важат целите на спроведувањето на законот во САД.

(б) Државниот секретар ја спроведува оваа наредба како што се однесува на визите во согласност со постапките што може да ги утврди Државниот секретар, во консултација со Секретарот за домашна безбедност.

(в) Секретарот за домашна безбедност ја спроведува оваа наредба како што се применува за влез на други граѓани во согласност со постапките што може да ги утврди Секретарот за домашна безбедност, во консултација со државниот секретар.

(г) Овој дел ќе се третира со овој дел на ист начин како и лицата опфатени во делот 1 од Прогласот 8693 од 24 јули 2011 година (прекин на влегувањето на странци што подлежат на забрани за патување на Советот за безбедност на Обединетите нации и закон за санкции за меѓународни итни економски сили )

 

Дел. 5. (а) Забранета е каква било трансакција што избегнува или заобиколува, и има за цел да избегне или заобиколи, предизвика повреда или се обиде да прекрши некоја од забраните утврдени во оваа наредба.

(б) Забранет е секој заговор формиран за кршење на која било од забраните утврдени во оваа наредба.

 

Дел. 6. За целите на оваа наредба:

(а) терминот „субјект“ значи партнерство, здружение, труст, заедничко вложување, корпорација, група, подгрупа или друга организација;

(б) терминот „друг граѓанин/неграѓанин“ значи секое лице кое не е државјанин или не е граѓанин/државјанин на Соединетите држави;

(в) терминот „личност“ значи физичко лице или субјект; и

(г) изразот „лице на Соединетите држави“ значи секој граѓанин на Соединетите држави, законски постојан жител, субјект организиран според законите на Соединетите држави или која било јурисдикција во рамките на Соединетите држави (вклучително и странски филијали) или кое било лице во Соединетите држави.

 

Дел. 7. За оние лица чиј имот и интереси во сопственост се блокирани според оваа наредба, кои можат да имаат уставно присуство во Соединетите држави, сметам дека поради можноста за пренос на средства или други средства моментално, претходно известување за таквите лица за мерките да се преземат во согласност со оваа наредба ќе ги направи овие мерки неефективни.

Затоа, утврдувам дека за овие мерки да бидат ефикасни во решавањето на националната вонредна состојба прогласена во Извршниот налог 13219, изменет и дополнет со Извршниот налог 13304, и како што е проширен со оваа наредба, не треба да има претходно известување за наведување или утврдување утврдено согласно овој со цел.

 

Дел. 8. Секретарот на Министерството за финансии, во консултација со државниот секретар, е овластен да презема такви активности, вклучително и објавување на правила и прописи и да ги користи сите овластувања доделени на Претседателот од IEEPA, што може да бидат потребни за извршување целите на оваа наредба.

Секретарот на Министерството за финансии може, во согласност со важечкото законодавство, да прераспредели која било од овие функции во рамките на Министерството за финансии.

Сите извршни оддели и агенции на Соединетите држави ќе ги преземат сите соодветни мерки во рамките на нивните овластувања за спроведување на оваа наредба.

 

Дел 9. Ништо во оваа наредба не забранува трансакции за вршење на службено деловно работење на Федералната влада од страна на вработените, грантистите или изведувачите од нив.

 

Дел. 10. (а) Ништо во оваа наредба нема да се толкува дека го нарушува или на друг начин влијае на:

(з) овластување доделено со закон на извршен оддел или агенција, или негов раководител; или

(ii) функциите на директорот на Канцеларијата за управување и буџет во врска со буџетски, административни или законски предлози.

(б) Оваа наредба ќе се спроведува во согласност со важечкиот закон и ќе зависи од достапноста на одобрените средства.

(в) Оваа наредба не е наменета и не создава a никакво право или придобивка, суштинско или процедурално, спроведувајќи се според законот или правично од која било странка против САД, нејзините оддели, агенции или субјекти, нејзините службеници, вработени или агенти или кое било друго лице.

Уште еднаш, ЛИНК ДО НАРЕДБАТА