Во точката 8 од главата V на Деловникот многу јасно е утврден начинот на гласање во #Собранието.


1️⃣ Претседателот на Собранието има право да повика да се гласа и да го констатира исходот од гласањето;
2️⃣ Повторено гласање, при неизгласување на одредена точка, може да има единствено како поименично јавно изјаснување на пратениците во случај на разлика помала или поголема од 5 гласови на барање на претседателот на Собранието или на еден пратеник чие барање го поддржуваат најмалку десет пратеници (член 97 став 2);
3️⃣ Предлог законот за ЈО не беше изгласан бидејќи не го доби потребното мнозинство од 80 пратеници и немаше можност за повторено поименично гласање;
4️⃣ Одлуката за повторено гласање и самото повторено гласање немаат никаква заснованост во Деловникот, односно истите се #нелегални.
▶️ Повеќе за работата на парламентите, во учебникот "Парламентарно право": bit.ly/2HtFuE5.

Најчитани вести