На седницата, за претседател на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион, едногласно беше избран, градоначалникот на Општина Битола, Тони Коњановски.

На седницата беше донесена Одлука за распишување на Јавен повик за избор на член во Советот за развој на Пелагонискиот плански регион – претставник од Здруженијата, како и Одлука за отпочнување на постапка за избор на претставник од бизнис заедницата за член во Совет за развој на Пелагонискиот плански регион.