ПОМАЛАТА ИНФЛАЦИЈА ГО ИСТЕНЧИ БУЏЕТОТ

14-09-2004

Поради пониската стапка на инфлација од проектираната, како и поради намалените царински произлезени од понискиот курс на доларот од пресметковниот, …