СТЕЧАЈНИОТ СОВЕТ ПОДГОТВУВА ПРЕСЕДАН?!

23-09-2004

Доколку стечајниот судски совет го прифати барањето Собранието на доверителите на ликвидираниот НИП „Нова Македонија“ да донесе одлука дали ќе …

СВЕТСКИТЕ ПАРИ СЕ СЕЛАТ ВО УСЛУГИТЕ

22-09-2004

Македонија треба да се насочи кон привлекување на странски директни инвестиции во терцијалниот, односно услужниот сектор. Тоа пред с&”238; се …

МОЖНА Е ДЕВАЛВАЦИЈА НА ДОЛАРОТ

19-09-2004

Според експертите, последиците од евентуалната девалвација на доларот најмногу ќе се почуствуваат во земјите во развој. “Ќе профитираат оние земји …