ПОМАЛАТА ИНФЛАЦИЈА ГО ИСТЕНЧИ БУЏЕТОТ

14-09-2004

Поради пониската стапка на инфлација од проектираната, како и поради намалените царински произлезени од понискиот курс на доларот од пресметковниот, …

“КОМЕРЦИЈАЛНА” ЈА ТРЕСЕ БЕРЗАТА

06-09-2004

Акциите на АД “Комерцијална банка” повторно ја тресат Македонската берза.. Вчера на пазарот на хартии од вредност е забеле- жана …